Зміни, що відбуваються в українському суспільстві, економіці, пов’язані з євроінтеграційними процесами, здійсненням реформ, загостренням конкурентної боротьби, кризовими явищами, висувають нові вимоги до сучасних вітчизняних підприємств.

Для забезпечення міцної позиції на ринку необхідним є належне ресурсне забезпечення, і насамперед, кадрове забезпечення, оскільки персонал є стратегічним ресурсом, передумовою успіху підприємств.

Кадрова політика має базуватись на багатокритеріальному підході до відбору, прийому, просування, стимулювання і звільнення маркетингового персоналу. Працівники відділу маркетингу мають знати не тільки філософію створення підприємства, його історію, але й відчувати свою роль у процесі його функціонування.

При цьому не важливо чи це відділ маркетингу інхаус, чи на аутсорсі. Адже маркетинг є однією з визначальних ланок у будь-якій компанії.

Одним із завдань у сфері маркетингової діяльності підприємства є набір, навчання маркетингового персоналу, аналіз результативності його роботи, мотивація.

На результативність маркетингової діяльності впливає рівень компетентності маркетингового персоналу підприємства. Це не завжди можливо забезпечити в умовах обмеженого бюджету, але це можна компенсувати за рахунок аутсорсингу маркетингу, завдяки якому можна заощадити кошти, і при цьому отримати компетентне виконання завдань.

Компетентність маркетингового персоналу складається з п’яти елементів:

  • функціональної (професійної) компетентності;
  • інтелектуальної компетентності;
  • ситуативної компетентності;
  • часової компетентності;
  • соціальної компетентності.

Функціональну (професійну) компетентність маркетингового персоналу можна оцінити за такими параметрами, як рівень освіти, досвід роботи, відповідність освіти займаній посаді, рівень підготовки у сфері маркетингу, наявність системи підвищення кваліфікації, уміння застосовувати знання і навички у сфері маркетингу на практиці, уміння застосовувати інструменти стратегічного маркетингу і стратегічного менеджменту у практичній діяльності.

Інтелектуальну компетентність маркетингового персоналу можна оцінити за такими параметрами, як здатність до аналітичного мислення, здатність до використання  комплексного підходу до виконання своїх обов’язків, всебічність розвитку особистості працівника.

Аналіз ситуативної компетентності маркетингового персоналу можна здійснювати за такими параметрами: уміння діяти відповідно до ситуації, уміння діяти в умовах невизначеності або ризику, здатність прогнозувати ситуацію, що склалася.

Часову компетентність маркетингового персоналу можна аналізувати за такими параметрами: уміння раціонально планувати робочий час, уміння раціонально використовувати робочий час, швидкість обробки отриманої інформації, уміння швидко приймати рішення.

У процесі аналізу соціальної компетентності маркетингового персоналу доцільно оцінювати знання етики ділового спілкування, уміння запобігати і вирішувати конфлікти, уміння швидко і правильно передавати інформацію, уміння налагоджувати комунікації, уміння викликати довіру.

Для забезпечення результативності роботи маркетингового персоналу необхідно створити на підприємстві ефективну систему мотивації.

З метою мотивації маркетингового персоналу слід враховувати як регулятори, так і мотиватори.

Серед регуляторів мотивації значної уваги вимагають організація робочих місць, забезпечення належних умов праці, винагорода персоналу (як матеріальна, так і нематеріальна), забезпечення відчуття безпеки персоналу, надання соціального захисту. Дотримання цих аспектів дозволяє забезпечити задоволення фізіологічних потреб персоналу і спонукає працівників якісно виконувати свої обов’язки. При цьому слід пам’ятати, що відсутність зазначених регуляторів мотивації призводить до зниження продуктивності праці і підвищення плинності кадрів.

Основними мотиваторами виступають забезпечення соціального та особистісного розвитку працівників, забезпечення відчуття причетності до справ підприємства, зацікавленості працівників, а також надання можливості самореалізації. Наявність мотиваторів сприяє задоволенню соціальних потреб персоналу, а також потреб у самовираженні та само актуалізації.

Таким чином, основними завданнями кадрового забезпечення відділу маркетингу є підвищення компетентності маркетингового персоналу та налагодження системи мотивації працівників, що дозволить підприємству вижити в умовах конкурентної боротьби. Це вирішується за рахунок внутрішніх трансформацій або аутсорсингу маркетингу.